This is the lyrics of Thai song COVID-19 Song มึงว่ากูติดยังวะ . The original song is WIB WUB. It is one of the most famous Thai song among Thai people right now.

โควิด โควิด ไนน์ทีน เย้ เย Covid Covid 19 yeah yeah

COVID 19 Yeah yeah

โรค โควิด วิด วิด วิด วิด Rôeg Covid víd víd víd víd víd

COVID disease

เมือง ผม ฮิต ฮิต ฮิต ฮิต meuang pǒm híd híd híd híd híd

In my city is very hit.

พวกผม เริ่ม นอยด์ นิด นิด puâg pǒm rêrm noi níd níd

We’re starting to feel a bit paranoid.

กลัวว่า เรา จะ ติด ติด ติด ติด glua wâa rao jà dtìd dtìd dtìd dtìd dtìd

We are afraid to get it.

ลุง ผม โคตร วิบ วับ วิบ วับ lung pǒm kôed wíb wúb wíb wúb

My uncle (prime ministry) is a famous guy.

พูด ถึง ละ ก็ กลัว โดน จับ pôod teǔng lá gôr glua doen jàb

When I mention about him I am afraid to get arrest.

ดุ จน ผม ปวด ขมับ dù jon pǒm bpuàd kà-màb

He is very strict until I have temporal pain.

ทุกๆ คน เงียบ กริ๊บ กริ๊บ กริ๊บ กริ๊บ กริ๊บ túg kon ngiâb gríb gríb gríb gríb gríb

Everybody is very quiet.

Learn more about other Thai COVID song

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *