วันปิยมหาราช (Wan Piyamaharaj Day or Chulalongkorn Day) ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการ 

Chulalongkorn Day or known in Thai as “Wan Piyamaharaj Day” is a national holiday in Thailand held annually on 23 October.

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “It is the memorial day of the passing awayof King Chulalongkorn or King Rama V.”

 Pass away  for royal family we will use the word สวรรคต /sà-wän-ná-kód/

พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย และปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทัดเทียมนานาประเทศ เช่น ก่อตั้งระบบการศึกษาของไทย, ก่อตั้งทางรถไฟสายแรกของไทย, ก่อตั้งระบบไปรษณีย์ และที่โดดเด่นที่สุดก็คือ การประกาศเลิกทาส (Abolition of slavery / Slave Liberation Act)

The most important royal activity of King Chulalongkorn is Slave Liberation Act(gaan bprà-gâad lêrg tâad) without bloodshed in Thailand.

และในวันปิยมหาราชพวกเราจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความเคารพต่อพระองค์ท่านด้วยการวางพวงมาลาที่พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต

On this day we commemorate his life and also to lay a wreath at the Equestrian Statue, in the Dusit Palace Plaza.

ในวันหยุดวันปิยมหาราชสถานที่ราชการและธนาคารหยุดทำการ

On this day Government offices and banks will be closed.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันปิยมหาราช

(Chulalongkorn Day Vocabulary)

 • วันปิยมหาราช                                           
 • Chulalongkorn Day
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการ   
 •  National holiday / Public holiday
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • King Chulalongkorn
 • รัชกาลที่ 5                                                 
 • King Rama V
 • พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่                         
 • The great monarch
 • รัชกาล, รัชสมัย, การครองราชย์             
 •  Reign
 • ในสมัยรัชกาลที่ 5                                     
 • In the reign of the fifth
 • สวรรคต                                                   
 • Pass away
 • พระราชกรณียกิจ                                       
 • The royal activity
 • ปฏิรูป                                                         
 • Reform
 • การเลิกทาส                                               
 • Abolition of slavery/ Slave Abolition Act
 • ก่อตั้งระบบการศึกษาของไทย                 
 • Improved the areas of Thai educational system
 • ก่อตั้งระบบไปรษณีย์                               
 • Improved postal services
 • ก่อตั้งทางรถไฟสายแรกของไทย             
 • Improved the construction of Thailand’s first railway
 •  รำลึกถึง                                                   
 • Commermorate
 • เคารพ                                                       
 • Respect
 • พวงมาลา                                                 
 • wreath
 • พระบรมรูปทรงม้า                                   
 • The Equestrian Statue of King Chulalongkorn
 • ลานพระราชวังดุสิต                                 
 • The Grounds of the Dusit Palace

Source : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63119/-laneng-lan-

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *