The Thai word ให้ (hâi) can have a few different meanings in English, depending on the context in which it is used. Here are some example sentences.

1. To give

พ่อแม่ ให้ ความรัก ลูก

pôr mâe hâi kwaam rág lôog

Parents give children love.

2.To allow

เจ้านาย ให้ เขา เลิกงาน ก่อน เวลา

jâo-naay hâi káo lêrg ngaan gòrn we-laa

The boss allows him to finish work early.

3.To have /make somebody do something

ฉัน ให้ เขา ทำ เอง

chán hâi káo tam eng

I have him do it himself.

4.To want someone do something for you : อยากให้

ฉัน อยาก ให้ คุณ เชื่อ ฉัน

Chán yaàg hâi kun cheuâ chán

I want you to believe me.

5.To wish for : ขอให้

ขอให้ (คุณ) มี ความสุข มากๆ

kǒr hâi (kun) mee kwaam-sùg mâag mâag

I wish you very happy.

6.being polite ให้หน่อย

ช่วย หยิบ ทิชชู่ ให้ หน่อย

chuây yìb tíd-chôo hâi nòi

Could you please pass me the toilet paper?

7.Let me ให้ฉัน

ให้ ฉัน ทำ อันนี้ นะ

hâi chán tam an-née ná

Let me do this one.

8.For 

แม่ ทำอาหาร ให้ ลูก

mâe tam aa-hăan hâi lôog

Mother cooks for children.

เขา ทำงาน ให้ เจ้านาย

Káo tam ngaan hâi jâo-naay

He works for his boss.

For,to : used as a particle to mark the indirect object of a verb(กรรมรอง)

เขา ซื้อ ของขวัญ ให้ แฟน

káo séu kǒrng-kwăn hâi faen

He bought a present for his girlfriend.

ฉัน   อยาก   แนะนำ ให้ คุณ   รู้จัก    เพื่อน สนิท ของ ฉัน

Chán  yaàg náe-nam hâi kun róo-jàg  peuân sà-nìd kǒrng chán

I want to introduce my close friend to you.

   ฉัน   อยาก   แนะนำ เพื่อน สนิท ของ ฉัน ให้ คุณ   รู้จัก   

Chán  yaàg náe-nam peuân sà-nìd kǒrng chán hâi kun róo-jàg 

The indirect object typically indicates to whom or for whom the action of the verb is performed, while the direct object is the things or person that is affected by the action of the verb.

9. Turn adjective into an adverb

เดิน ให้ เร็ว หน่อย (เดิน เร็วๆ หน่อย)

Dern hâi rew nòi

Walk quickly

กิน ให้ ช้า ลง หน่อย (กิน ช้าๆ ลง หน่อย)

Gin hâi cháa long nòi

Eat slowly

10.Make, cause ทำให้ 

เขา กิน อาหาร ไม่ สด ทำให้ เขา ท้องเสีย

káo gin aa-hăan mâi sòd tam-hâi tôrng siă

He ate noะ fresh food, causing him diarrhea.

โควิด ทำให้ เศรษฐกิจ แย่

Covid tam hâi sèd-tà-gìd yâe

Covid makes the economy bad.

Link of Thai song “ jai hâi bpai” ใจให้ไป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *