When you want to get better to learn Thai language, you should know Thai conjunction .It will help you build your sentence and make you understand more when people talking.

Here is some basic Conjunction I made and put in my youtube channel.

Example of sentence

✍ so = ดังนั้น dang nán  (formal)

✍ so =  ก็เลย gôr liey (common)

Example

✍ I am hungry, so I’m gonna eat

 • ฉันหิว ฉันก็เลยจะกิน 
 • chán hĭw chán gôr liey jà gin yér

 

✍so hungry =  หิวมาก  hĭw mâag

I am so hungry, so I’m gonna eat alot

 • ฉันหิวมาก ฉันก็เลยจะกินเยอะ 
 • chán hĭw mâag gôr liey jà gin yér

I want to speak Thai, so I’m learning Thai

 • อยากพูดภาษาไทย ก็เลยเรียนภาษาไทย
 • chán yàag pôod paa-săa Thai gôr liey  rian paa-săa Thai
 •  

 ✍so kind, so nice =ใจดีมาก jai dee mâag

✍so far so good

 • ยังไหวอยู่ ยังโอเคอยู่ 
 • yang wăi yòo, yang ok yòo

or you can say

 • จนถึงตอนนี้ก็ยังดีอยู่
 • jon tĕung dtorn née gôr yang dee yòo

Example

How is your Thai lesson ?

 • ภาษาไทยเป็นไงบ้าง
 • paa-săa Thai bpen ngai bâang?
  •  

✍ so far so good

 • จนถึงตอนนี้ก็ยังดีอยู่
 • jon tĕung dtorn née gôr yang dee yòo

 

✍ so so = งั้นๆ ngán ngán

Example

A : How was the movie last nigh?

      หนังเมื่อคืนเป็นไงบ้าง

      năng meuâ keun bpen ngai bâang?

B : It was so so. 

      ก็งั้นๆ

      gôr ngán ngán

 

✍and so on = และอื่นๆ láe eùn eùn

Example

I like  Thai food such as Thai papaya Salad, pad Thai, Thai fried rice and so on

 • ฉันชอบอาหารไทย อย่างเช่น  ส้มตำ ผัดไทย ข้าวผัดและอื่นๆ
 • chán chôrb aa-hăan Thai yàang chên sôm dtam , pàd Thai, kâaw pàd láe èun èun 

 

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *